Podmienky používania

Podmienky používania Bistro.sk

Článok I

Základné pojmy a úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ platformy je spoločnosť Bistro.sk, s. r. o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51 251 761, DIČ: 2120650609, IČ DPH: SK2120650609, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 167919/B,
telefónny kontakt: +421 41 321 0 104, elektronický kontakt: https://www.bistro.sk/kontakt/zakaznik/


Bistro.sk je internetová platforma, webová alebo mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line produkty z podnikov s donáškovou službou zverejnených na tejto platforme.

Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby Bistro.sk predovšetkým on-line objednávanie produktov z podnikov zverejnených na platforme Bistro.sk.

Podnik je obchodník zverejnený na platforme Bistro.sk, ktorá sprístupňuje, predáva, pripravuje, balí, vyberá a/alebo podáva výrobky a súvisiace predmety s ktorou Prevádzkovateľ platformy uzavrel zmluvu, na základe ktorej okrem iného koná ako jej zástupca pri uzatváraní Zmluvy o kúpe (ako je definovaná nižšie).

Objednávka je zoznam požadovaných produktov a/alebo súvisiacich položiekpodniku, ktoré Používateľ odosiela z Bistro.sk do podniku spolu s údajmi nevyhnutnými pre doručenie objednávky: meno a adresa Používateľa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Používateľa.

Podmienky používania Bistro.sk predstavujú tieto podmienky používania platformy Bistro.sk, ktoré upravujú vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom platformy pri využívaní služieb platformy Bistro.sk, webovej ako aj mobilnej aplikácie Bistro.sk Používateľom.

Príslušným orgánom dozoru nad službami poskytovanými Prevádzkovateľom platformy je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Článok II

Základné podmienky

1. Prevádzkovateľ platformy poskytuje podniku na Bistro.sk priestor pre zverejňovanie produktov a služieb ponúkaných podnikmi, čím umožňuje svojim Používateľom uzatvorenie zmluvy o kúpe produktov, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb podniku prostredníctvom Bistro.sk. Odsúhlasením Podmienok používania Bistro.sk dochádza medzi Používateľom a Prevádzkovateľom platformy k uzatvoreniu zmluvného vzťahu (ďalej len „Zmluva o poskytnutí služby“), ktorý  umožňuje Používateľovi využívať služby Bistro.sk, najmä uzatvoriť Zmluvu o kúpe produktov prostredníctvom služieb platformy Bistro.sk. Zmluva o kúpe produktov je uzatváraná medzi Používateľom a Podnikom. Pri Podnikoch, pri ktorých je donáška označená ako „Bistro kuriér“ donášku produktov Podniku zabezpečuje Prevádzkovateľ platformy prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo externých dodávateľov (ďalej len „Služba Bistro.sk kuriér“). V prípade objednania produktov Podniku cez Bistro.sk, ktoré sú doručované prostredníctvom Služby Bistro.sk kuriér, dochádza pri objednávke produktov zároveň k uzatvoreniu zmluvy o doručení produktov medzi Prevádzkovateľom platformy a Používateľom (ďalej len „Zmluva o doručení produktov“). O cene Služby Bistro.sk kuriér je Používateľ vždy vopred informovaný a je závislá od požadovanej vzdialenosti doručenia.

2. Využívanie služieb Bistro.sk je možné výlučne so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Bistro.sk.

3. Bistro.sk využíva registráciu prostredníctvom telefónneho čísla, Azet konta, Apple login a Facebooku. Registrácia Používateľa na Bistro.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.

4. Používateľ si môže objednať akýkoľvek produkt, ktorý je uvedený v jednotlivých ponukách podniku zverejnených na Bistro.sk. Prevádzkovateľ platformy vedome neposkytuje službu fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

5. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Podniku uzatvára s Podnikom Zmluvu o kúpe produktov, na základe ktorej sa Podnik zaväzuje dodať produkty a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednaný produkt zadaním svojich platobných údajov po potvrdení Objednávky Používateľom. Pokiaľ nedôjde k úhrade platby za Objednávku, nebude Objednávka zo strany Podniku potvrdená. V prípade doručenie produktov prostredníctvom Služby Bistro kuriér potvrdením Objednávky zo strany Podniku uzatvára Používateľ a Prevádzkovateľ platformy Zmluvu o doručení produktov, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ platformy zaväzuje dodať Používateľovi produkt objednaný od Podniku v čase predpokladaného dodania produktov uvedeného v potvrdení Objednávky a Používateľ sa zaväzuje za dodanie produktov uhradiť Prevádzkovateľovi platformy cenu dodania produktov a/alebo poplatok za službu uvedené a odsúhlasené Používateľom v procese Objednávky. Cena dodania produktov a poplatok za službu uvedené v objednávke sa môžu meniť v závislosti od viacerých faktorov ako miesto doručenia, zvolený Podnik a hodnota položiek objednávky. Tieto poplatky budú vždy uvedené a popísané Používateľovi v procese Objednávky pred odoslaním objednávkového formulára. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.

6. Prevádzkovateľ platformy ako poskytovateľ je na základe Zmluvy o poskytnutí služby oprávnený na základe zmluvy s Podnikom  zaradeným  na platforme Bistro.sk prijímať v mene príslušného Podniku od Používateľov platby kúpnej ceny za Objednávky, vykonané online platobnou kartou cez platobnú bránu prevádzkovanú treťou osobou a následne vyúčtovať a uhradiť prijaté finančné prostriedky Podniku . Cenu za služby Bistro kuriér Prevádzkovateľ platformy prijíma na vlastný účet vo vlastnom mene a tieto prostriedky  vyúčtuje oddelene.

7. Používateľ odsúhlasením týchto Podmienok používania Bistro.sk v procese odsúhlasenia Objednávky, zároveň vyjadruje výslovný  súhlas s poskytnutím Služby Bistro.sk kuriér  pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o doručení produktov). V zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o doručení.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov. Využívanie služieb Podniku, kúpa produktov od Podniku a využívanie služieb Bistro.sk vrátane Služby Bistro.sk kuriér je možné len pre Používateľov starších ako 16 rokov.

2. Používateľ je pri registrácii alebo využívaní služby Bistro.sk bez registrácie povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.

3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie svojich používateľských údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa platformy ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Bistro.sk k akýmkoľvek účelom, ktoré by boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito Podmienkami používania Bistro.sk. Používateľ nesmie služby Bistro.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom platformy alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Bistro.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom platformy.

6. Vyplnením a odoslaním objednávky Používateľ (kupujúci) súhlasí s týmito  Podmienkami používania Bistro.sk, ako aj s ďalšími podmienkami on-line objednávania z ponuky jedál Podniku.

7. Uzatvorením Zmluvy o kúpe produktov vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť za objednané produkty a súvisiace položky a prevziať produkty, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú prijatím platby na účet Prevádzkovateľa platformy, ktorý prijíma platby v mene Podniku. Uzatvorením Zmluvy o doručení produktov vzniká Používateľovi povinnosť zaplatiť Prevádzkovateľovi platformy za Službu Bistro.sk kuriér a/alebo iné aplikovateľné poplatky za Objednávku, pričom cena za služby Bistro.sk kuriér sa považuje za uhradenú prijatím platby na účet Prevádzkovateľa platformy.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Bistro.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Bistro.sk, ani za spôsob, akým služby Bistro.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Bistro.sk Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Bistro.sk, s výnimkou zodpovednosti za škodu spôsobenú výlučne porušením povinností Prevádzkovateľa platformy pri poskytovaní Služby Bistro.sk kuriér.

3. Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Bistro.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ platformy Bistro.sk negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na Bistro.sk.

5. Prevádzkovateľ platformy nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých Podnikov a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva alebo práv ochrany osobnosti, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na Bistro.sk.

6. Prevádzkovateľ platformy neručí za nepretržitú funkčnosť Bistro.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť Bistro.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

7. Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Bistro.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou Bistro.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

8. Uzatvorením Zmluvy o kúpe produktov vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy o kúpe produktov Používateľovi a príslušnom Podniku. Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o kúpe produktov.

9. Prevádzkovateľ platformy nezodpovedá za kvalitu produktov a služieb poskytovaných Podnikmi, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Podniku, od ktorej bol produkt, resp. iné služby objednané.

10. Prevádzkovateľ platformy v plnom rozsahu zodpovedá za vady poskytnutej Služby Bistro.sk kuriér. Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa je informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a o postupe pri vybavovaní reklamácii vady služby v reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa platformy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok používania Bistro.sk a je dostupný tu.

11. Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ platformy vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa platformy so žiadosťou o nápravu e-mailom na reklamacie@bistro.sk. Ak Prevádzkovateľ platformy na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

12. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (Zmluvy o doručení produktov) s Prevádzkovateľom platformy, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLang

13. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Používateľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom platformy, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Článok V

Ochrana osobných údajov

1. Používateľ odoslaním  Objednávky cez Bistro.sk  poskytuje Prevádzkovateľovi platformy údaje, ktoré Prevádzkovateľ platformy spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje Používateľa sú spracúvané Prevádzkovateľom platformy na účel uzavretia a plnenia Zmluvy o sprostredkovaní, Zmluvy o kúpe produktov, prípadne aj Zmluvy o doručení produktov v prípade Služby Bistro.sk kuriér a plnenia záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv, alebo v súvislosti s nimi, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Používateľa. Prevádzkovateľ platformy teda spracúva osobné údaje Používateľa najmä pri vybavovaní Objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní Objednávok, evidencii Objednávok, a pri vybavovaní prípadných reklamácií, žiadostí alebo sťažností dotknutých osôb. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa Používateľ v zásadách spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľa platformy určených pre zákazníkov využívajúcich služby Bistro.sk, dostupných tu.

2. Prevádzkovateľ platformy Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ platformy. Prevádzkovateľ platformy bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi platformy prostredníctvom kontaktného formulára (alebo na iný kontakt, pokiaľ tak určujú tieto Podmienky používania Bistro.sk alebo osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Podmienky používania Bistro.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa platformy sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami používania Bistro.sk spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Prevádzkovateľ platformy je oprávnený tieto Podmienky používania Bistro.sk upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb. Upravené Podmienky používania Bistro.sk sa použijú na Objednávky potvrdené odo dňa účinnosti zmenených Podmienok používania Bistro.sk.

3. Prevádzkovateľ platformy má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Bistro.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.

4. Prevádzkovateľ platformy je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na Bistro.sk, pokiaľ svojím správaním porušuje tieto Podmienky používania Bistro.sk alebo všeobecne záväzné platné právne predpisy.

V Bratislave, dňa 21.11.2023